Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Methodological aspects of ethno-linguistic studies of toponymic systems of Ural-Volga region (ethno-ontological comprehension)

Liberal Arts in Russia. 2016. Vol. 5. No. 6. Pp. 611-621.
Get the full text (Russian)
Shayhislamova Z. F.
Bashkir State University
32 Z. Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Email: zubarzhas@yandex.ru

Abstract

According to the priority the modern anthropocentric direction, as well as the fact that the ontological existence of toponymic system merges with its mental existence, the consideration of the Bashkir toponymy from the standpoint of cognitive linguistics in the aspect of representation by toponymic system of toponymic identity and mental structures of a native speaker becomes inevitable. In connection with the goal and objectives of the work. certain methodological framework is settled that determines the classification of generalizing the results, as well as possessing heuristic power, while allowing, on the one hand, to discover new aspects in the framework of the study subjects, on the other, establishing the new semantic links between previously known lexical units. It is proved that the Bashkir toponymic system should be considered as an organized fragment of a language picture of the world. It is stated that the ethno-linguistic study of toponymy Bashkir Ural-Volga region within ethno-ontological, interpretation to date still remains poorly known horizon of onomastics (especially toponymic) science. The article deals with the disclosure of the mentioned problems that are analyzed: ideographic classification as a framework of the cognitive process, cognitive approach to language etc.

Keywords

 • • toponymic system
 • • cognition
 • • cognitive approach
 • • ideographic characteristic phenomenon ethno-ontological comprehension

References

 1. Gadzhieva, N. Z., Iskhakov, F. G. Voprosy istoricheskogo razvitiya leksiki tyurkskikh yazykov [Questions of the historical development of the vocabulary of the Turkic languages]. Moscow: Vostochnaya literatura, 1960.
 2. Gachev G. D. Natsional'nye obrazy mira [National images of the world]. Kosmo-Psikho-Logos. Moscow: Progress, 1995.
 3. Zelenev E. I. Postizhenie Obraza mira: Monografiya [The comprehension of the Image of the world: Monograph]. Saint Petersburg: KARO, 2012.
 4. Ishberdin, E. F. Istoricheskoe razvitie leksiki bashkirskogo yazyka [Historical development of the vocabulary of the Bashkir language]. Moscow: Nauka, 1986.
 5. Kiekbaev Dzh. G. Osnovy istoricheskoi grammatiki Uralo-Altaiskikh yazykov: Strukturnyi analiz morfologicheskogo stoya tyurkskikh, mongol'skikh, tunguso-man'chzhurskikh i ugro-finskikh yazykov na osnove teorii opredelennosti v yazyke [The basics of the historical grammar of the Ural-Altaic languages: Structural analysis of the morphological system of the Turkic, Mongolian, Tungus-Manchu, and Finno-Ugric languages based on the theory of definiteness in language]. Ufa: Kitap, 1996.
 6. Kovlakas E. F. Osobennosti formirovaniya toponimicheskoi kartiny mira: leksiko-pragmaticheskii i etnokul'turnye aspekty: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Krasnodar: KGU, 2009.
 7. Kornilov O. A. Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsional'nykh mentalitetov. 4 ed. [Language picture of the world as derivatives of national mentalities. 4th ed.] Moscow: KDU, 2014.
 8. Kuzeev R. G. Proiskhozhdenie bashkirskogo naroda [The origin of Bashkir people]. Moscow: Nauka, 1974. Pp. 576.
 9. Kuzeev R. G. Yuzhnoural'skii arkheograficheskii sbornik. Ufa, 1973. Vyp. I. Pp. 133-150.
 10. Maksyutova N. Kh. Vostochnyi dialekt bashkirskogo yazyka [The eastern dialect of the Bashkir language]. Moscow: Nauka, 1976. Pp. 292.
 11. Mirzhanova S. F. Yuzhnyi dialekt bashkirskogo yazyka [The southern dialect of the Bashkir language]. Moscow: Nauka, 1979. Pp. 272.
 12. Morkovkin V. V. Ideograficheskie slovari [Ideographic dictionaries]. Moscow: izd-vo MGU, 1970.
 13. Nakhanova, L. A. Istoriko-semanticheskaya interpretatsiya toponimov v orkhono-eniseiskikh pamyatnikakh: dis... d-ra filos. nauk. Astana, 2014.
 14. Ocherki istorii bashkirskogo literaturnogo yazyka [Essays on the history of the Bashkir literary language]. Moscow: Nauka, 1989.
 15. Tenishev.E. R. Izbrannye trudy. Kniga pervaya [Selected works. Book one]. Ufa: Gilem, 2006.
 16. Shaikhislamova Z. F. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva. 2016. No. 3(91). Pp. 65-73.
 17. Shaikhislamova Z. F. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2014. Vol. 19. No. 4. Pp. 1480-1488.
 18. Shaikhislamova Z. F. Vestnik Chuvashskogo universiteta. 2014. No. 4. Pp. 190-198.
 19. Shaikhulov A. G. Opyt slovarya-tezaurusa odnoslozhnykh kornevykh osnov (strukturnaya i ideograficheskaya paragmatika) [Compilation of thesaurus-dictionary of monosyllabic root bases (structural and ideographic pragmatics)]. Almaty: Kantana-Press, 2012.