Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

About the tasks of semantics as a science. Linguistic - logical - philosophical semantics: subject-creative differentiation and cooperation

Liberal Arts in Russia. 2022. Vol. 11. No. 1. Pp. 3-24.
Get the full text (Russian)
Ilyin V. V.
Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
2 Bazhenov Street, 248000 Kaluga, Russia
Email: vvilin@yandex.ru
Shaura E. K.
Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
2 Bazhenov Street, 248000 Kaluga, Russia
Shafigullina T. V.
Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
2 Bazhenov Street, 248000 Kaluga, Russia

Abstract

In the broadest respect, semantics (semasiology), along with syntactics and pragmatics, is a section of semiotics (semiology) - the science of sign systems - subordinate to the task of identifying the meaning, establishing the meaning of linguistic (sign-informational) constructions. Taking into account the subject focus of the research of the latter, the analytical aspirations of semantics are differentiated: meaningfully, methodologically, methodically - searchingly - conceptual areas are isolated: linguistic, logical, philosophical semantics. The purpose of the following presentation is to clarify their cognitive claims through the prism of points of growth, contact and separation of disciplinary and interdisciplinary interaction, and development.

Keywords

 • • semantics
 • • sense
 • • meaning
 • • understanding

References

 1. Bart R. Izbrannye raboty [Selected works]. Moscow: Progress, 1989.
 2. Belinskii V. G. Polnoe sobranie sochinenii: v 13 tt. [Complete works: in 13 volumes]. Moscow: AN SSSR, 1954. Vol. 4.
 3. Bulakhovskii L. A. Vvedenie v yazykoznanie [Introduction to linguistics]. Moscow: Uchpedgiz, 1953. Pt. 2.
 4. Veselovskii A. N. Istoricheskaya poetika [Historical poetics]. Leningrad: Goslitizdat, 1940.
 5. Il'in V. V. Teoriya poznaniya. Germenevticheskaya metodologiya. Arkhitektura ponimaniya. Moscow: Prospekt, 2017.
 6. Il'in V. V. Teoriya poznaniya. Simvologiya. Teoriya simvolicheskikh form [Theory of knowledge. Symbolology. The theory of symbolic forms]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2013.
 7. Il'in V. V. Teoriya poznaniya. Sotsial'naya epistemologiya. Sotsiologiya znaniya [Theory of knowledge. Social epistemology. Sociology of knowledge]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2013.
 8. Il'in V. V. Teoriya poznaniya. Evristika. Kreatologiya [Theory of knowledge. Heuristic. Creatology]. Moscow: Prospekt, 2018.
 9. Il'in V. V. Filosofiya gumanitarnogo znaniya. Studia humaniora. Gumanitaristika [Philosophy of humanitarian knowledge. Studia humaniora. Humanities]. Moscow: Prospekt, 2019.
 10. Il'in V. V. Filosofskaya antropologiya [Philosophical anthropology]. Moscow: KDU, 2008.
 11. Il'in V. V. Liberal Arts in Russia. 2021. Vol. 10. No. 1. Pp. 3-17.
 12. Il'in V. V. Liberal Arts in Russia. 2021. Vol. 10. No. 2. Pp. 69-84.
 13. Il'in V. V. Liberal Arts in Russia. 2021. Vol. 10. No. 3. Pp. 135-154.
 14. Il'in V. V. Liberal Arts in Russia. 2021. Vol. 10. No. 4. Pp. 238-248.
 15. In. 1; 1-3.
 16. Carnap R. Znachenie i neobkhodimost' [Meaning and necessity]. Moscow: Izd-vo inostr. literatury, 1959.
 17. Kripke S. Feis R. Modal'naya logika. Moscow: Nauka, 1974.
 18. Leibnits G. V. Novye opyty o chelovecheskom razume [New essays on human understanding]. Moscow: Sotsekgiz, 1936.
 19. Mann T. Sobranie sochinenii [Works]. Moscow: Terra - Knizhnyi klub, 2009. Vol. 8.
 20. Osipov N. E. Prilozhenie k otchetu Moskovskogo Gorodskogo Rukavishnikovskogo priyuta za 1913 g. Moscow, 1914.
 21. Pis'ma V. Ya. Bryusova k P. P. Pertsovu. 1894-1896 gg.: (K istorii rannego simvolizma) [Letters from V. Ya. Bryusov to P. P. Pertsov. 1894-1896: (On the history of early symbolism)]. Moscow: Gosud. akad. khudozh. nauk, 1927.
 22. Rozanov V. V. Lyudi lunnogo sveta: Metafizika khristianstva [People of moonlight: Metaphysics of Christianity]. Saint Petersburg: Tip. "T-va A. S. Suvorina-Novoe Vremya", 1913.
 23. Rozanov V. V. Sobranie sochinenii. Sredi khudozhnikov [Works. Among the artists]. Moscow: Respublika, 1994.
 24. Tolstoi L. N. Sobranie sochinenii: v 8 tt. [Works: in 8 volumes]. Moscow: Leksika, 1996.
 25. Tomashevskii B. V. Stilistika [Stylistics]. Leningrad: Izd-vo LGU, 1983.
 26. Tynyanov Yu. Literaturnaya evolyutsiya [Literary evolution]. Moscow: Agraf, 2002.
 27. Fet A. A. Stikhotvoreniya i poemy [Verses and poems]. Leningrad: Sovet-skii pisatel', 1986.
 28. Frege G. Izbrannye raboty [Selected works]. Moscow: Dom intellektual. kn.: Anashvili, 1997.
 29. Frege S. Logika i logicheskaya semantika: Sb. trudov [Logic and logical semantics: Collected works]. Moscow: Aspet - Press, 2000.
 30. Borel E. Leçon de la théorie des functions. P.: Gauthier-Villars et fils, 1914. Pp. 160.