Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Linguistic Norm History

Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 1. Pp. 94-102.
Get the full text (Russian)
Litvinov V. A.
Bashkir State University
32 Z. Validi Street, 450076, Ufa, Russia
Email: victorlitwinow@yandex.ru

Abstract

The article deals with the problem of norm and normative approach to the diachronic language study. It identifies specificity of the normative approach to linguistic means within various linguistic traditions and determines the main features of the linguistic norm. The author points out that specific norms appear at each stage of language development as the result of correlation of the existing language means.

Keywords

 • • language norm
 • • linguistic tradition
 • • literary language
 • • dialect
 • • “national” language norm
 • • violation of norms
 • • codified norm

References

 1. Alpatov V. M. Istoriya lingvisticheskikh uchenii. Moskva, 2005. 368 pp.
 2. Koseriu E. Novoe v lingvistike. 1963. No. 3. Pp. 123–343.
 3. Gak V. G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka. Moskva, 2000. 832 pp.
 4. Gumbol'dt V. fon. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu. Moskva, 1984. 400 pp.
 5. Skvortsov L. I. Teoreticheskie osnovy kul'tury rechi. Moskva, 1980. 352 pp.
 6. Burov A. A. Osnovy kul'tury rechi. Pyatigorsk, 1996. 102 pp.
 7. Krysin L. P. Voprosy yazykoznaniya. 2002. No. 6. Pp. 27–34.
 8. Sepir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologi. Moskva, 1993. 656 pp.
 9. Havranek V. Studie o spisovruim jazyce. Praha, 1963.
 10. Germanova N. N. Teoriya, istoriya, tipologiya yazyka. Vyp. II. 2003. Pp. 167–175.
 11. Krysin L. P. Yazyk i my. My i yazyk: sbornik statei pamyati B. S. Shvartskopfa. Moskva, 2006. 546 pp.
 12. Semenyuk N. N. Norma // Obshchee yazykoznanie. Formy sushchestvovaniya, funktsii, istoriya yazyka. Moskva, 1970. Pp. 549–596.
 13. Gukhman M. M. Obshchee yazykoznanie. Formy sushchestvovaniya, funktsii, istoriya yazyka. Moskva, 1970. Pp. 502–548.
 14. Elistratov V. S. Argo i kul'tura. Moskva, 1995. 231 pp.
 15. Mechkovskaya N. B. Sotsial'naya lingvistika. Moskva, 2000. 207 pp.
 16. Ozhegov S. I. Voprosy kul'tury rechi. No. 1. Moskva, 1955.
 17. Lewandowski Th. Linguistisches Würterbuch (in 3 Bänden). 6.Auflage. Heidelberg-Wiesbaden: Quelle&Meyer, 1994.
 18. Tayupova O. I. Vvedenie v kommunikativno-pragmaticheskuyu variativnost'. Ufa, 2009. 130 pp.